Praktiske oplysninger

ADRESSE

Advokatpartnerselskab
Kalvebod Brygge 39-41
DK-1560 København V

Telefon: +45 33 300 200
Fax:      +45 33 300 299
E-mail:   info@les.dk

CVR nr.  32 28 39 34

Kontoret er åbent dagligt kl. 9.00 - 17.00, fredag dog til kl. 16.00. Kontoret er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

Det er muligt at parkere på vores gæstepladser. Du kan låne et gæsteparkeringskort i receptionen.

Betalingsoplysninger

Lund Elmer Sandager placerer klientmidler i systemiske banker, med mindre andet specifik aftales med klienten.  Disse bankforbindelser er: Danske bank, Jyske bank og Nordea.

Betalingskonto: Jyske Bank reg. 5033 konto 1257 993
IBAN DK21 5033 0001 2579 93
Klientkonto: Jyske Bank reg. 5033 konto 1196 456
IBAN DK07 5033 0001 1964 56
EUR IBAN konto DK39 5033 0001 3240 17
Swift/bic code: JYBADKKK

Forsikringsselskab og garantistiller

Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Telefon: +45 70 11 20 20

 

Honorar og priser

Vi ønsker at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed i prisen på vores ydelser. Derfor har vi forskellige prismodeller. Sammen med vores klienter finder vi den prismodel, der passer bedst til opgaven, og ofte kombinerer vi flere prismodeller.
 
Vores mest brugte prismodeller er: 

 • Afregning efter timeforbrug: Denne prismodel er den mest brugte og resulterer i en præcis afregning på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet og de specialistkompetencer, der er blevet brugt til at løse den.
 • Én sats: Her får du en fast timesats, uanset hvilke af vores jurister, der leverer rådgivningen. 
 • Fast pris: Her får du en fast pris på rådgivningsopgaven baseret på nogle specifikke forudsætninger. Det kræver dog, at hele opgaven kan defineres på forhånd.

Har vi ikke på forhånd aftalt en prismodel, baseres vores pris på:

 • Sagens juridiske og forretningsmæssige kompleksitet 
 • Det forventede tidsforbrug 
 • Den specialistviden, der skal bruges 
 • Omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid 

På anmodning samt for forbrugere giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget. 

Du kan altid tage en uforpligtende snak med vores specialister inden for netop dit felt om, hvad vi kan gøre for dig. Du kan også finde kontaktpersonerne på vores arbejdsområder, eller du kan ringe på vores hovednummer +45 33 300 200, så hjælper vi dig videre.
 

Fonde og legater

Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitschs mindelegat

Af legatet uddeles årligt ca. 10 portioner à ca. kr. 8.000 til medicinske studerende, der har opnået bachelorgrad og som efter legatbestyrelsens skøn har dokumenteret et behov for økonomisk bistand. 

Frist for indsendelse af ansøgning er den 1. maj. Uddeling finder sted i august/september.

Søg legatet her

Lauritz Schmidts Fond

Der uddeles legater til unge danske mænd og kvinder, der søger landbrugsuddannelse ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, landbrugsskolerne eller ligestillede skoler.

Legatportionerne er normalt kr. 5.000 - 10.000.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 1. maj. Uddeling finder sted i juni. 

Søg legatet her

Fabrikant Aage Lichtingers Legat

Legatet uddeles til studiehjælp - fortrinsvis til ansøgere, hvis forældre tilhører eller har tilhørt embedsstanden - til fuldførelse af studier til ingeniør, læge, jurist eller lignende eksaminer med tilknytning til det praktiske erhverv.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 30. april. Uddeling finder sted juni/juli. 

Søg legatet her

Se privatlivspolitik her.

Se artikel 30-fortegnelse (behandlingsoversigt) her

Fabrikant Adolph Møller og Hustru AntoInette Møllers Fond

Fonden uddeler legater til tre formål.

1. Legatet kan søges af trængende af enhver samfundsklasse, særligt gamle og svage og sådanne, som uforskyldt er kommet i nød. Legatet er dog forbeholdt ansøgere bosiddende i København, Frederiksberg og Gentofte kommune, eller født og opdraget i Thisted. 

Frist for indsendelse af ansøgning er den 26. okt. Uddeling finder sted i december.

Søg legatet her

2. Legatet tildeles ligeledes til unge handelsmænd, der ønsker at studere i udlandet.

Der er særlige beskatningsregler vedrørende rejselegater. 

Her er ikke noget ansøgningsskema, men fristen for indsendelse af ansøgning er den 20. maj. Uddeling finder sted i juli/august.

3. Legatet tildeles institutioner, stiftelser, foreninger o.l. Der vil blive taget særligt hensyn til institutioner, der virker på Christianshavn.

Her er ikke noget ansøgningsskema, men ansøgningsfristen er 24. april. Uddeling finder sted i juni.

Send din ansøgning til amj@les.dk 

Glashandler Johan Franz Ronges Fond

Legatet uddeles til kunstnere, særligt malere og billedhuggere, tonekunstnere og unge håndværkere til udvikling og uddannelse - herunder gravører.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 15. april. Uddeling finder sted juni/juli.

Søg legatet her

Syge og overanstrengte til hjælp til at genvinde arbejdsevnen, samt til ældre, syge og svagelige (rekonvalescenter).

Frist for indsendelse af ansøgning er den 15. april. Uddeling finder sted juni/juli.

Søg legatet her

Se privatlivspolitik her.

Se artikel 30-fortegnelse (behandlingsoversigt) her

Johs. Clemmesens Forskningsfond

Fonden har som formål at yde støtte til cancerforskning, herunder især årsagsforskning. Fonden kan yde støtte til enkeltpersoner, forskergrupper eller institutioner til konkrete forskningsprojekter. Der kan ydes støtte (delfinansiering) til PhD, postdoc-stipendier, videnskabelig og teknisk assistance, egen løn (f.eks. frikøb, delestilling etc.), drift og apparatur, driftsudgifter m.v. i forbindelse med et projekt.

Forskere, der beskæftiger sig med kræftforskning fortrinsvis inden for epidemiologi og folkesundhed, kan søge. Projektansøgninger med særlig fokus på sammenhængen mellem testikelkræft og graviditet/fertilitet/tobak foretrækkes, men andre projekter indenfor kræftepidemiologi kan også komme i betragtning.

Der ydes ikke flerårige bevillinger og som udgangspunkt ydes ikke støtte til studerende.

Ansøgningsfrist: 1. oktober (en elektronisk udgave og 6 papirkopier som senest er poststemplet samme dag). Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. 

Information om støttemuligheder og formkrav

Søg legatet her

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab

Nærværende forretningsbetingelser for Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab (LES) gælder for opgaver, der overlades LES fra 1. juli 2015. Forretningsbetingelserne finder uden undtagelse anvendelse over for LES' klienter og kan alene fraviges skriftligt

1  Om LES

1.1 Ud over de ansvarlige partnere i LES består LES af Komplementarselskabet LES ApS. Alle advokater i LES er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og alle advokater i LES er medlemmer af Advokatsamfundet.

2  LES' håndtering af opgaven

2.1 Alle opgaver aftalt i samråd med klienten udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

2.2 LES yder alene rådgivning om forhold i lyset af dansk lovgivning og danske regler med mindre andet er aftalt.

2.3 Som følge af LES' forpligtelse til at iagttage reglerne i loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal LES blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger (herunder CPR nr. eller lignende identifikation, såfremt  CPR nr. ikke forefindes) på klienten, hvorfor udlevering af sådanne oplysninger, eksempelvis ved kopi af pas, kørekort eller lignende, er en forudsætning for, at LES kan påtage sig opgaver for klienten. For selskabs-/virksomhedsklienter gælder, at identitetsoplysningerne skal indhentes på de reelle ejere, det vil sige, de fysiske personer, der enten direkte eller indirekte ejer eller kon-trollerer mere end 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden/selskabet, bortset dog fra selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked. Identitetsoplysningerne opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør.

2.4 Med mindre andet er aftalt mellem LES og klienten, bevarer LES alle ophavsrettigheder og øvrige anvendelige immaterielle rettigheder til materiale/rådgivning, der måtte udleveres/meddeles til klienten. Klienten får således alene de nødvendige brugsrettigheder til anvendelse af materiale/rådgivning.

2.5 Al rådgivning udført af LES og alt materiale, der måtte blive udleveret desangående, er alene for og til den aktuelle klient og den aktuelle sag, hvorfor 3. mand hverken må anvende rådgivningen/materialet eller støtte ret herpå.      

2.6 Efter LES har afsluttet en sag for en klient opbevares akterne på arkiv i fem år. 

2.7 LES’ behandling af personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav og lovgivning. Overfører klienten personoplysninger til LES samtykker klienten samtidig til. at LES kan behandle sådanne personoplysninger med henblik på at udføre sine forpligtelser overfor klienten.

3  Honorar og fakturering

3.1 LES er underlagt retsplejelovens regler for honorarfastsættelse og tager derfor i beregningen heraf udgangspunkt i 

 • arbejdets omfang og det dermed forbundne tidsforbrug (under hensyn til, hvorvidt dette efter klientens foranledning eller sagens karakter har fundet sted uden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid er mandag-torsdag kl. 9.00-17.00 og fredag kl. 9.00-16.00), 
 • sagens betydning for klienten, 
 • værdien af LES' ydelser, 
 • det ansvar, der er forbundet med LES' udførelse af opgaven, 
 • sagens kompleksitet, 
 • graden af anvendt specialistviden og 
 • det opnåede resultat.

3.2 I det omfang omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse afholdes, herunder bl.a. til gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning og større kopierings- og forsendelsesudgifter, er dette ikke inkluderet i honoraret og betales derfor særskilt af klienten. Alle gebyrer forbundet med overførsel af klientens betaling til LES dækkes ligeledes af klienten.

3.3 Ved påbegyndelsen af en opgave i erhvervsforhold vil klienten efter anmodning blive oplyst om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, samt om størrelsen af det honorar advokaten agter at beregne sig. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte et bestemt honorar, vil klienten modtage et begrundet overslag eller blive oplyst om måden, hvorpå honoraret beregnes. I forbrugerforhold gives klienten førnævnte oplysninger, inden arbejdet påbegyndes.

3.4 Uanset at LES normalt fakturerer (a conto) kvartalsvis bagud, er LES dels berettiget til at anvende en anden frekvens, dels berettiget til at opkræve depositum, ligesom LES uafhængigt heraf kan opkræve forudbetaling til eksterne omkostninger. 

3.5 Betalingsbetingelserne er ”netto kontant” ved modtagelse af notaen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Disse oplysninger fremgår tillige af LES' udstedte notaer.

4  Fortrolighed

4.1 Alle partnere og medarbejdere i LES er forpligtet til at behandle oplysninger modtaget fra og om klienten fortroligt.  

4.2 Alle partnere og medarbejdere i LES har tiltrådt en erklæring i henhold til gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

5  Ansvar, ansvarsbegrænsning, forsikring og garanti

5.1 LES' rådgivning finder sted i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 5.2-5.6., og der er for LES og dermed alle advokater i LES tegnet advokatansvarsforsikring samt stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Nærmere oplysninger om forsikringsselskab og garantistiller kan hentes på www.les.dk.

5.2 Med mindre andet skriftligt er aftalt med klienten er et eventuelt ansvar dog for såvel LES som dets partnere og medarbejdere begrænset til en dækning på maksimalt kr. 11.682.000 pr. opgave. Endvidere vil den samlede erstatning pr. klient i et kalenderår ikke kunne overstige kr. 20.000.000

5.3 Uden for forbrugerforhold, og med mindre andet skriftligt er aftalt med klienten, er LES’ ansvar begrænset til 3 år fra LES’ afslutning af opgaven, hvilket tidspunkt senest udgøres enten af datoen for en egentlig slutafregning eller datoen for den sidste a conto-afregning, der måtte være tilstillet klienten.   

5.4 LES, dets partnere og medarbejdere er ikke, som følge af ydet rådgivning, ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder - men ikke begrænset til - driftstab, tab af data, mistet fortjeneste og goodwill. 

5.5 I det omfang LES efter klientens accept anvender ekstern rådgivningsbistand og en sådan ekstern rådgiver betinger begrænsning af sit ansvar, er LES uden forudgående accept fra klienten bemyndiget til på klientens vegne at acceptere en sådan ansvarsbegrænsning.  

5.6 LES, dets partnere og medarbejdere hæfter hverken for fejl begået af eksterne rådgivere anvendt i overensstemmelse med punkt 5.5 eller for eksterne rådgivere, som LES har henvist klienten til.

6  Klientkontomidler

6.1 LES og dets partnere påtager sig ikke nogen betalingsforpligtelse overfor klienter for midler, der af klienter eller tredjemand er indbetalt til LES og som LES har placeret som klientkontomidler i pengeinstitutter valgt af LES eller af klienten/den indbetalende tredjemand. LES og dets partnere påtager sig udtrykkeligt ikke noget ansvar for det kontoførende pengeinstituts betalingsevne.

6.2 Midler, der af klienter eller tredjemand er indbetalt til LES, forrentes. Det bemærkes, at denne forrentning såvel kan være positiv som negativ.

6.3 Med mindre andet specifikt aftales i hvert enkelt tilfælde placerer LES midler, der indbetales til LES i pengeinstitutter, der af Finanstilsynet er udpeget til at være systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI).

7  Advokatnævnet

7.1 I det omfang klienten måtte have indvendinger mod det af LES oppebårne salær (salærklage) eller håndteringen af den af LES udførte opgave (adfærdsklage), skal LES opfordre til, at klienten henvender sig herom til den ansvarlige partner/advokat på opgaven forinden henvendelse eventuelt rettes til Advokatnævnet.

7.2 Salærklage skal indgives til Advokatnævnet, og enten sendes til Advokatnævnet i Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller sendes elektronisk via www.advokatnaevnet.dk, hvor man ligeledes finder klageskema. Fristen for indgivelse af en salærklage er 1 år fra afregningen af salæret i den konkrete sag.  

7.3 Adfærdsklage og indgivelse heraf foregår på samme måde som indgivelse af en salærklage, jf. punkt 6.2. Fristen for indgivelse af en adfærdsklage er 1 år fra det tidspunkt, hvor klager er blevet bekendt med det forhold, der klages over. 

8  Lovvalg og værneting

8.1 Al rådgivning samt nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

8.2 Uden for forbrugerforhold gælder, at eventuelle tvister alene kan indbringes for det til enhver tid gældende værneting for LES. 

9  Diverse

9.1 Såfremt enkelte bestemmelser i disse forretningsbetingelser måtte være i strid med gældende lov, falder alene de(n) pågældende bestemmelse(r) bort, mens de øvrige bestemmelser i forretningsbetingelserne består.

9.2 Nærværende forretningsbetingelser er udformet i såvel en dansk som en engelsk udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er det den danske version, der gælder. 

Interessekonflikter

Vi tager ikke sager for klienter, der indebærer interessekonflikt mellem firmaets klienter. 

Før vi påtager os at repræsentere en ny klient, udfører vi en undersøgelse af mulige interessekonflikter, jfr. vores faste interne procedurer og fintmaskede kvalitetssikringssystem. 

Undersøgelsen sker som udgangspunkt på baggrund af de fra klienten modtagne oplysninger om navne på øvrige i sagen involverede parter. Hvis der er tvivl om en interessekonflikt, bliver spørgsmålet behandlet af vores partnerkreds. 

Vi hjælper altid med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen.

Persondata- og cookiepolitik

PERSONDATAPOLITIK

Læs vores persondatapolitik

COOKIES

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og måden vores hjemmesider skal virke. En cookie er en lille tekstbesked (datafil), som gemmes på din computer, når du besøger et websted. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på et websted, for så at blive slettet igen, når du forlader webstedet.

Hvorfor informerer vi om brug af cookies?

Alle danske websteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr.

Cookiebekendtgørelsen

På danske hjemmesider skal man informere dig om, hvilke cookies der bliver gemt på din computer. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren. 

Cookie fra Google Analytics

På websitet bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på webstedet og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.
Google Analytics sætter to typer cookies: En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc.
Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

Sådan afviser du brugen af cookies

Du kan indstille din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre siderne.

Sådan sletter du cookies

Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies - gælder alle browsere

www.les.dk ejes og drives af:

Lund Elmer Sandager
Advokatpartnerselskab
Kalvebod Brygge 39-41
DK+1560 København V
Telefon.: +45 33 300 200
Fax: +45 33 300 299
CVR nr. 32 28 39 34

Eventuelle spørgsmål kan rettes til info@les.dk

Foranstaltninger mod hvidvask

Vi er som advokatfirma undergivet reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi har pligt til at indhente og opbevare oplysninger om kunders identitet og ejer- og kontrolstrukturer i overensstemmelse med hvidvasklovens regler. 

Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. 

Persondatapolitik - hvidvaskoplysninger

Hos Lund Elmer Sandager behandler vi persondata og har derfor vedtaget følgende Persondatapolitik for hvidvaskoplysninger: 

Læs vores persondatapolitik for hvidvaskningsoplysninger

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer