Nyheder

Afvikling af iværksætterselskaber

Publiceret
13 Mar 2019
Der blev den 28. februar 2019 fremsat forslag om at afskaffe iværksætterselskaber, bedre kendt som IVS’er. Samtidigt nedsættes kapitalkravet til anpartsselskaber fra kr. 50.000 til 40.000.

De foreslåede ændringer i selskabsloven og årsregnskabsloven er aftalt på baggrund af en analyse af iværksætterselskaber, offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.

Analysen konkluderer, at iværksætterselskaber i større grad end forventet har medført forhøjet risiko for svig, som opleves i høj grad i iværksætterselskaber, blandt andet vedrørende skat og moms. Ligeledes konkluderes det, at antallet af selskaber sendt til tvangsopløsning er steget som direkte konsekvens af indførelsen af iværksætterselskaber.

Endvidere ses forventningen til iværksætterselskabsformen ikke for indfriet, idet selskabsformen ikke har bidraget til bedre rammevilkår for iværksættersegmentet, som ellers var tilsigtet.

Som direkte konsekvens af analysens konklusion foreslås det, at iværksætterselskabsformen afskaffes. For ikke at gøre springet fra iværksætterselskab til anpartsselskab for stort, er det ligeledes blevet aftalt at sænke kapitalkravet for et anpartsselskab (ApS) fra kr. 50.000 til 40.000.

Som led i afskaffelsen af iværksætterselskaberne er det aftalt en overgangsperiode på to år fra lovændringens ikrafttræden. Inden periodens udløb skal alle eksisterende iværksætterselskaber på en generalforsamling beslutte at lade iværksætterselskabet omregistrere til et anpartsselskab.

I overgangsperioden skal iværksætterselskabet fortsat henlægge minimum 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve, indtil den bundne reserve udgør kr. 40.000. Derudover må selskaberne ikke udlodde udbytte før at den bundne reserve og selskabskapitalen tilsammen udgør minimum kr. 40.000.

Såfremt et iværksætterselskab ikke senest to år fra lovændringens ikrafttræden har foretaget omregistrering til anpartsselskab, kan Erhvervsstyrelsen give iværksætterselskabet en frist for udbedring af omregistreringskravet. Såfremt iværksætterselskabet ikke overholder den nye frist fra Erhvervsstyrelsen, kan Erhvervsstyrelsen beslutte at sende iværksætterselskabet til tvangsopløsning, hvor iværksætterselskabet i så fald kun vil kunne genoptages hvis generalforsamlingen beslutter at lade sig omdanne til et anpartsselskab.

Lovforslaget er sat til første behandling den 19. marts 2019 og træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Har du et iværksætterselskab, overvejer du at stifte et iværksætterselskab, eller har du i øvrigt spørgsmål til lovforslaget, er du velkommen til at kontakte associeret partner, advokat Sebastian Rungbysru@les.dk eller på 33 300 255/23 742 306.