Nyheder

Coronavirus og forsikring – hvad kan du gøre?

Publiceret
12 Mar 2020
Regeringen har skærpet sine anbefalinger til private virksomheder og opfordrer nu kraftigt til, at man ikke samler flere end 100 mennesker indendørs og til at natklubber, diskoteker mv. holder lukket i en periode. Egentlige forbud forventes at blive vedtaget i dag efter hastebehandling i folketinget med ikrafttræden allerede i næste uge (uge 12). Du får i denne artikel et overblik over Corona-relaterede problemstillinger i et forsikringsretsligt perspektiv.

Driftstab dækket af erhvervsforsikring?

De ovennævnte tiltag vil forventeligt medføre tab af omsætning og andre driftstab hos en lang række virksomheder. Der er derfor god grund til at undersøge, om virksomhedernes tab er dækket af forsikringen.

Forsikringsaftaleloven regulerer ikke ovenstående spørgsmål. Det afgørende er derfor, hvad der er aftalt i virksomhedens forsikringspolice og -betingelser. Det er vigtigt at påpege, at det ikke er alle erhvervsforsikringer, der indeholder dækning for driftstab. Det første, virksomheder bør gøre, er derfor at undersøge hvilke typer af forsikring, virksomheden har tegnet, f.eks. om der er tegnet Driftstabsforsikring, All Risk eller tilsvarende.

Vær opmærksom på undtagelser i forsikringsbetingelserne

Selvom der er tegnet en relevant driftstabsforsikring, er det ikke ensbetydende med, at driftstab som følge af offentlige påbud eller lignende er dækket. Mange forsikringsselskaber har nemlig udtrykkeligt undtaget tab eller forøgelse af tab som følge af offentlige påbud, forbud eller lignende.

Nogen forsikringsselskaber tilbyder måske dækning af driftstab i en begrænset periode, f.eks. i 3 måneder, mens andre forsikringsselskaber helt undtager driftstab som følge af offentlige påbud og forbud.

Særlige vilkår/udvidelser af forsikringsdækning, f.eks. epidemidriftstab

I nogen tilfælde kan der være aftalt særlige vilkår i virksomhedens forsikringspolice. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomheden har ønsket at afdække en særlig risiko ifm. tegningen af policen. Sådanne særlige vilkår vil typisk fremgå af policen og ikke af forsikringsbetingelserne.

I nogen policer kan det f.eks. være særligt aftalt, at forsikringen er udvidet til at omfatte ”epidemidriftstab”, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at almindelige driftstab, herunder tab af omsætning, er dækket af forsikringen. Det vil typisk være specifikt defineret hvilke tab, der dækkes som ”epidemidriftstab”.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at særlige udvidelser af forsikringen kan være underlagt såkaldte ”sublimits”, dvs. beløbsbegrænsninger af den konkrete dækning, der er tale om. Der kan være væsentlig forskel på, om tab er dækket ”hele vejen op” til forsikringens maksimale dækningssum for et forsikringsår, eller om dækningen er underlagt en beløbsbegrænsning på et langt lavere beløb.

Disse ”sublimits” vil ofte fremgå af de første sider i selve forsikringspolicen, men det er også en god idé at tjekke de særlige sektioner af forsikringsbetingelserne, der angår den dækning, der er tale om.

Offentlig kompensationsordning

Regeringen har fremsat forslag om en offentlig kompensationsordning for arrangører af større arrangementer, der aflyses udskydes eller væsentlig ændres som følge af regeringens opfordring til at aflyse arrangementer med 100 eller flere deltagere pga. coronavirus.

Kompensationsordningen dækker ifølge forslaget tab af indtægter fra en række forskellige kilder, f.eks. indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv. Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste, og at tabet ikke er dækket af virksomhedens egne forsikringer.

Indtil videre gælder den varslede ordning kun arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020.

Hvis du er arrangør af et større arrangement, anbefaler vi, at du udviser tilbageholdenhed de kommende måneder, og at du allerede nu overvejer mulige tiltag, som kan nedbringe dine forventede udgifter, herunder f.eks. ved at udskyde afholdelse af arrangementer og varsling af kunderne i god tid.

Erhvervsstyrelsen har oprettet en underside på sin hjemmeside med information til virksomheder om coronavirus, som du kan finde her, der bl.a. indeholder en Q&A om ovennævnte kompensationsordning, der løbende opdateres.

Erstatningskrav mod Staten?

Med den usikkerhed mange virksomheder bliver bragt i som følge af de offentlige tiltag mod coronavirus, er det relevant at overveje om virksomheder, der lider tab som følge af offentlige påbud, kan rejse krav om erstatning mod Staten.

Epidemiloven giver det offentlige hjemmel til at fremsætte forbud mod afholdelse af offentlige arrangementer. Det er også udvidelser af beføjelserne under epidemiloven, der netop nu er ved at blive hastebehandlet af folketinget.

Forslaget til den nye epidemilov - der som nævnt forventes vedtaget af folketinget i dag – indeholder bestemmelser om erstatning, der  hviler på ekspropriationsbetragtninger.

I forslaget til den nye epidemilov fremgår det, at regeringens egen vurdering er, at de påtænkte forbud som udgangspunkt ikke vil have karakter af ekspropriation – men afviser dog ikke, at der kan være tale om ekspropriation i nogen tilfælde med deraf følgende krav om fuld erstatning.

I de fleste tilfælde vil et evt. erstatningskrav mod Staten dog som udgangspunkt skulle baseres på almindelige erstatningsretlige principper, dvs. kræve et ansvarsgrundlag, kausalitet, dokumentation for tab, overholdelse af tabsbegrænsningspligt mv. I den sammenhæng må det forventes, at domstolene i sidste ende vil have sympati for de indgreb, som Regeringen foretager, da hensynet til den offentlige sundhed og sikkerhed vejer tungt.

Med andre ord er det Lund Elmer Sandagers vurdering, at Staten vil kunne gå relativt langt, uden at det er culpøst. Dog kan der selvfølgelig komme et tidspunkt, hvor varigheden og omfanget af de offentlige påbud ikke længere er proportionale og dermed ansvarspådragende efter de almindelige erstatningsretlige principper.

(Erhvervs)Rejseforsikring

De fleste rejseforsikringer indeholder dækning af omkostninger til behandling og hjemtransport ved sygdom, der opstår under en rejse. Som udgangspunkt vil man derfor være dækket, hvis man bliver syg af coronavirus under en rejse – det gælder både for de fleste erhvervsrejseforsikringer og private rejseforsikringer.

Det er vigtigt at huske, at man skal kontakte forsikringsselskabet for at arrangere hjemrejsen. Forsikringsselskabet vil typisk have en hotline til et assistanceselskab, f.eks. SOS International, som arrangerer hjemrejsen. Hvis man selv arrangerer hjemrejsen uden at involvere forsikringsselskabet, risikerer man, at forsikringsselskabet ikke vil dække omkostningerne efterfølgende.

Der er også en række yderligere undtagelser og forbehold, man skal være opmærksom på. F.eks. vil dækning for sygdom, der er opstået, kendt eller diagnosticeret før rejsen typisk være undtaget i forsikringsbetingelserne. Der vil typisk heller ikke være dækning for udgifter til hjemtransport eller anden transport som følge af frygt for smittefare.

Tilfælde, der kan være i gråzonen, er rejser til og fra lande og områder, der ændrer status ifølge Udenrigsministeriets officielle rejsevejledninger, mens man er på ferie. Opstår der f.eks. den situation, at man bliver forhindret i hjemrejse som følge af smittefare, vil forsikringen typisk dække rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport. Igen er det her vigtigt at være opmærksom på tids- og beløbsmæssige begrænsninger i forsikringsbetingelserne.

Hvis Udenrigsministeriets officielle rejsevejledning fraråder rejse, vil forsikringen som regel dække afbestilling af rejsen med det beløb som rejsearrangøren ifølge de almindelige rejsevilkår har krav på.

Vælger man imidlertid at rejse på trods af, at Udenrigsministeriets officielle rejsevejledning fraråder rejse, vil forsikringen typisk ikke dække ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport, hvis der senere opstår en situation, hvor man ikke kan komme hjem.

Mange rejsebureauer er ved at udforme specifikke vejledninger om coronavirussets betydning for rejser, der allerede er bestilt. Vi anbefaler derfor, at man kontakter sit rejsebureau i god tid inden afrejse.

Situationen udvikler sig i øjeblikket meget hurtigt, så det er vigtigt hele tiden at holde sig opdateret på ovenstående forhold. Hvis du har spørgsmål til erstatning og forsikring i forbindelse med coronavirus-udbruddet, er du altid velkommen til at kontakte advokat Anders Linde Reislev.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer