Nyheder

Lund Elmer Sandager vinder sag ved Klagenævnet for Udbud

Publiceret
22 Nov 2018
I en klage til Klagenævnet for Udbud, hvor Lund Elmer Sandagers klients tilbud var blevet vurderet som ikke konditionsmæssigt, fik Lund Elmer Sandager medhold i, at Region Hovedstadens tildeling af en 8-årig kontrakt til den eneste tilbageværende tilbudsgiver var ulovlig.

Sagen kort

Kort fortalt var sagens kerne, at Region Hovedstaden ved et EU-udbud havde tildelt en kontrakt til den eneste tilbageværende tilbudsgiver, der havde afgivet et konditionsmæssigt tilbud, Baxter A/S, selvom Baxter A/S ifølge den nedlagte påstand om annullation af tildelingen ikke opfyldte visse af minimumskravene i udbuddet.

Der var en række indsigelser i forhold til tildelingen i sagen, herunder at Baxter A/S i sit tilbud havde bekræftet, at det tilbudte produkt opfyldte alle de omtvistede minimumskrav. Det anfægtede Lund Elmer Sandager på vegne af klienten i forbindelse med klagen.

Spørgsmålet var således, om Region Hovedstaden burde have foretaget nærmere undersøgelse af de svar, som den vindende tilbudsgiver havde afgivet i sit tilbud, inden Region Hovedstaden tildelte kontrakten. Det klare udgangspunkt er, at ordregiver kan lægge tilbudsgivernes svar til grund, medmindre der er helt særlige omstændigheder, der bringer ordregiver i ”ond tro” om de afgivne oplysninger.

Klagenævnets afgørelse

Efter en indledende vurdering i sagen af spørgsmålet om, hvorvidt klagen skulle tillægges opsættende virkning i forhold til tildelingen, fandt Klagenævnet, at Region Hovedstaden netop i denne sag burde have foretaget nærmere undersøgelse af de oplysninger, som tilbudsgiver havde afgivet. Derfor gav Klagenævnet i dets delafgørelse om klagens opsættende virkning klageren medhold i den nedlagte påstand om annullation af tildelingsbeslutningen ide Klagenævnet udtalte, at der var udsigt til, at klager ville få medhold i påstanden om annullation.

På den baggrund valgte Region Hovedstaden selv at annullere tildelingen af kontrakten med henblik på senere genudbud. Kontrakten, det drejede sig om, havde en 8-årig aftaleperiode og var derfor af stor økonomisk betydning for tilbudsgiverne på området. Havde Region Hovedstadens vurderingsnævn foretaget en nærmere vurdering af tilbuddet, ville regionen have opdaget, at det eneste konditionsmæssige ved tilbuddet var de til den tilbudte maskine accessoriske produkter, hvorimod maskinen ikke opfyldte mindstekravene. Det havde tilbudsgiveren ellers oplyst at den gjorde.

Afgørelsen viser således, at i de tilfælde, hvor en ordregiver kun har ét tilbud at foretage sin vurdering på baggrund af, og ordregiver som udgangspunkt kan lægge tilbudsgivernes oplysninger til grund, så har ordregiver en særlig undersøgelsesforpligtelse i forhold til tilbuddets konditionsmæssighed, hvis der i udbudsfasen er fremkommet oplysninger, som giver ordregiver særlig anledning til at foretage en mere indgående prøvelse af oplysningerne.

I dette tilfælde havde den klagende virksomhed, som Lund Elmer Sandager repræsenterede ”hejst flaget” omkring de ukorrekte oplysninger i tilbuddet, og på den baggrund burde Regionen have foretaget en mere indgående prøvelse af tilbuddet, idet Regionen derved ville have fundet ud af, at det tilbageværende tilbud heller ikke var konditionsmæssigt.

Se Klagenævnets kendelse af 18. oktober 2018.

Partner, advokat Michael Møller Nielsen og advokatfuldmægtig Anders Linde Reislev førte og vandt sagen for B. Braun Medical A/S. Hvis du har spørgsmål til denne artikel eller andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Michael eller Anders.