Nyheder

Ny lov om forsikringsformidling på trapperne

I januar vedtog Folketinget en ny lov om forsikringsformidling, der træder i kraft den 1. oktober 2018. Loven har betydning for forsikringsagenter, forsikringsmæglere og andre virksomheder, der driver forsikringsformidling, som er omfattet af den nye lov. Loven indebærer bl.a., at Finanstilsynet skal give tilladelse til og føre tilsyn med en større kreds af aktører end tidligere, og at alle virksomheder omfattet af de nye regler skal ansøge om tilladelse eller anmodning om registrering hos Finanstilsynet fra den 1. oktober.

Den nye forsikringsformidlingslov er vedtaget med baggrund i forsikringsdistributionsdirektivet (kendt som ”IDD”), som har til formål at øge forbrugerbeskyttelse på forsikringsformidlingsområdet.

I den nye forsikringsformidlingslov introduceres en række nye begreber, som f.eks. accessoriske forsikringsformidlere, der er kendetegnet ved, at de ikke udøver forsikringsdistribution som hovederhverv, men alene distribuerer forsikringsprodukterne som en accessorisk aktivitet, herunder som et supplement til den vare eller tjenesteydelse, som den pågældende virksomhed selv udbyder.

Den nye lov vil også have betydning for alle eksisterende forsikringsmægler, -agent og -underagentvirksomheder mv., der efter de nye regler skal have tilladelse som enten forsikringsformidler eller registreres som accessorisk forsikringsformidler (se nærmere herom nedenfor).

Begreberne ”forsikringsmægler” og ”forsikringsagent” anvendes som udgangspunkt ikke i den nye lov, der i stedet sondrer mellem uafhængige forsikringsformidlere (tidl. Forsikringsmæglere) og andre former for forsikringsformidling.

Det er også værd at bemærke, at begrebet forsikringsdistribution også gælder for distribution af forsikringer af forsikringsselskaberne selv. Der er dog visse uafklarede spørgsmål om i hvilket omfang, forsikringsselskabernes egen forsikringsdistribution er omfattet af formidlingsreglerne ved siden af den særlovgivning, der allerede gælder for forsikringsselskaber.

Tilladelse eller ansøgning om registrering hos Finanstilsynet

Tidligere omfattede tilladelseskravet kun forsikringsmæglere, men kommer nu også til at gælde for forsikringsagenter.

Den nye forsikringsformidlingslov medfører, at alle virksomheder, der er omfattet af reglerne, skal ansøge om ny tilladelse til at drive formidlingsvirksomhed hos Finanstilsynet. Ansøgning sker via www.virk.dk. Det nye tilladelseskrav omfatter både forsikrings- og genforsikringsformidlere samt uafhængige forsikringsformidlere. Virksomheder kan ansøge om registrering og tilladelse fra den 1. oktober 2018. Der vil herefter være en overgangsperiode på 6 måneder, som betyder, at virksomheder skal have indgivet en ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest den 1. april 2019.  Hvis ansøgningen om tilladelse indgives inden for fristen, kan virksomheden som udgangspunkt fortsætte sin formidling af forsikringer, så længe ansøgningen er under behandling.

Efter den 1. oktober 2018 vil det også være Finanstilsynet, der fører registret over forsikringsformidlere – en opgave, der tidligere har været lagt ud til brancheorganisationen Forsikring & Pension. Registret, som vil være offentligt tilgængeligt, omfatter virksomheder, der har fået tilladelse som forsikrings- eller genforsikringsformidler samt virksomheder, der opfylder betingelserne for registrering til at udøve accessorisk forsikringsformidling.

Egnet- og hæderlighedskrav (Fit & Proper) samt skærpede kompetencekrav

For at højne forbrugerbeskyttelsesniveaet indeholder den nye lov tillige egnet- og hæderlighedskrav (Fit & Proper) til ledelsesmedlemmer hos forsikringsformidlere samt ansatte hos accessoriske forsikringsformidlere, der har ansvaret for distributionen af accessoriske forsikringer.

Med de nye regler indføres også en række kompetencekrav til de ansatte i forsikringsformidlingsvirksomheder, som bl.a. skal bestå en efteruddannelsesprøve inden for det arbejdsområde, som den enkelte ansatte sidder med. Virksomheden skal derfor fastlægge, hvilke kompetencer de ansatte skal have for at udøve den form for formidlingsvirksomhed, som virksomheden beskæftiger sig med.

De personer, der inden for de seneste 3 år har beskæftiget sig med forsikringsformidling, vil dog blive omfattet af en overgangsordning, således at de har 3 år til at opfylde de nye kompetencekrav – overgangsordningen vil dog kun gælde for det område, som de pågældende ansatte tidligere har beskæftiget sig med.

Kompetencekravene er nærmere fastlagt i en ny bekendtgørelse om kompetencekrav, der ligeledes træder i kraft fuldt ud fra den 1. oktober 2018.

Ny bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

I tråd med ovenstående bliver der i medfør af den nye forsikringsformidlingslov udstedt en ny bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører, der bl.a. indeholder krav til oplysning af kunderne, krav til det format, som oplysningerne skal gives i, krav til udarbejdelse af en behovsanalyse (som det kendes fra reglerne om forsikringsmæglervirksomhed) mv.

Den nye god skik-bekendtgørelse træder ligeledes i kraft den 1. oktober 2018, og erstatter de tidligere bekendtgørelser om hhv. god skik for forsikringsdistributører og om forsikringsformidleres informationspligt.

Blandt andre vigtige elementer i den nye lov kan nævnes krav til etablering af en whistleblowerordning hos alle forsikrings- og genforsikringsformidlere. Kravet udvides herved fra den tidligere lovgivning, hvorefter kravet alene omfatter forsikringsmæglere.

Har du spørgsmål til, hvad den nye forsikringsformidlingslov betyder for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte partner, advokat Michael Møller Nielsen eller advokatfuldmægtig Anders Linde Reislev.