Nyheder

COVID-19: Ny lovbekendtgørelse – kompensationsordning for faste omkostninger

Publiceret
7 Maj 2020
Erhvervsministeriet offentliggjorde den 5. maj 2020 bekendtgørelse nr. 574 om kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, der udstikker retningslinjerne for, hvornår hårdt ramte virksomheder kan få kompensation.

COVID-19 har for mange virksomheder medført markant omsætningsnedgang. Regeringen og Folketingets partier har derfor i form af en midlertidig kompensationsordning givet en håndsrækning til de virksomheder, der som følge af COVID-19 har en forventet omsætningsnedgang på minimum 35 % eller som har forbud mod at holde åbent.

Det er hensigten, at der skal kunne ydes kompensation for faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark, uagtet om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden. Det skal være muligt for virksomheder på tværs af brancher at søge om kompensation.

Der kompenseres for de faste omkostninger efter følgende trappemodel:

  • Nedgang i omsætning 35-60 % = kompensation 25 %
  • Nedgang i omsætning 60-80 % = kompensation 50 %
  • Nedgang i omsætning 80-100 % = kompensation 80 %

For de virksomheder, hvor der er udstedt et midlertidigt forbud mod at holde åbent, vil kompensationen svare til 100 % af virksomhedens faste omkostninger i det tidsrum som forbuddet er gældende, såfremt virksomheden ikke har kunne oppebære en omsætning i den periode.

Kompensationsperioden

Virksomhederne skal søge kompensation for én af følgende perioder:

1) Tre måneder beregnet fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020

2) Fire måneder beregnet fra den 9. marts 2020 til 8. juli 2020

Hvis virksomheden har haft forbud mod at holde åben, kan virksomheden supplere ovennævnte kompensationsperioder ved at søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent.

Der gives maksimalt kr. 82.500.000 i kompensation i perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020 (3-måneder). Tilsvarende kan virksomheder maksimalt opnå kompensation på kr. 110.000.000 i perioden 9. marts 2020 til 8. juli 2020 (4 måneder).

For at virksomheden kan modtage kompensation på mere end kr. 60.000.000, skal virksomheden på tro og love erklære, at virksomheden ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021, medmindre aktietilbagekøbet sker som følge af en individuel aftale med medarbejdere i virksomheden, virksomhedens datterselskaber eller virksomhedens bestyrelsesmedlemmer indgået før 9. marts 2020. Virksomheden kan frigøre sig af denne begrænsning ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over kr. 60.000.000.

Krav for at benytte ordningen

Der stilles et krav om, at virksomheden som minimum har faste omkostninger svarende til kr. 12.500 for en tremåneders periode for at kunne få kompensation. Tilsvarende ydes der ikke kompensation til virksomheder, hvis faste omkostninger udgør mindre end kr. 16.666, hvor kompensationsperioden udgør 4 måneder.  

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres virksomheden på anden vis, f.eks. i forbindelse med huslejenedsættelse, forsikringsdækning eller andre offentlige refusioner, tilskud m.v. Det er en betingelse virksomheden hidtil har betalt SKAT, og for indkomståret 2020 vil betale den skat, som virksomheden er forpligtet til. Virksomheden eller den legale ejer, må derfor ikke skattemæssigt være hjemmehørende i et land, som fremgår af EU’s liste over lande med skattely.

Det er ikke muligt at opnå kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som virksomheden med rimelighed kunne have forhindret. Ligeledes ydes der ikke kompensation, såfremt nedgangen i omsætningen skyldes, at virksomhedens uretmæssigt har undladt at henføre omsætning i kompensationsperioden.

Beregning af kompensationen

Ved beregningen af kompensation skal der tillige ses på virksomhedens omsætning i samme periode det forgangne år, dvs. perioden fra 1. april 2019 til 30. juni 2019. Hvis virksomheden ingen omsætning havde på daværende tidspunkt, udgør perioden 1. december 2019 til 29. februar 2020 grundlaget for opgørelsen. Har virksomheden ikke haft omsætning i nogen af ovenstående perioder, udgør perioden fra virksomhedens stiftelse og frem til 9. marts 2020 grundlaget for beregningen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned. Kan virksomheden begrunde, at ovennævnte referenceperiode giver et misvisende billede for sammenligningsgrundlaget for virksomheden, kan virksomheden søge om at anvende en anden sammenhængende tremåneders periode, som kan udgøre referenceperioden. Der stilles dog et krav om, at referenceperioden kan rummes i perioden 1. april 2019 til 9. marts 2020.

Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, reduceres kompensationsbeløbet som følger:

  • Ved ansøgningen om kompensation for perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020 beregnes reduktionen som ¼ af virksomhedens seneste resultat ganget med virksomhedens procentvise kompensation for faste omkostninger, som først nævnt i artiklen.
  • Ved ansøgning om kompensation for perioden 9. marts 2020 til 8. juli 2020 beregnes reduktionen som 1/3 af virksomhedens seneste resultat, ganget med virksomhedens procentvise kompensation for faste omkostninger.

Hvis reduktionen udgør mere end 50 % af kompensationsbeløbet, kan Erhvervsstyrelsen ved en konkret vurdering af virksomhedens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet.

Kan virksomheden dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder, kan dette udgøre en undtagelse.

Under alle omstændigheder skal underskudsvirksomheder ikke modtage kompensation, der stiller dem bedre end før COVID-19.

Kompensationen er skattepligt og indgår i virksomhedens indkomst.

Indlevering af ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via www.virksomhedsguiden.dk senest 31. august 2020. Som udgangspunkt er det alene muligt at få udbetalt kompensation én gang. 

Udbetaling af kompensation

Kompensationen udbetales direkte til virksomhedens NemKonto, når Erhvervsstyrelsen har behandlet og godkendt ansøgningen.

Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation

Hvis virksomheden har modtaget kompensation, skal virksomheden senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over virksomheden faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen. I det omfang virksomhedens seneste resultat er negativt, skal virksomheden tillige indsende resultatet for kompensationsperioden.

Afviger oplysningerne fra det angivne i ansøgningen, vurderer Erhvervsstyrelsen på grundlag af det indsendte materiale, hvorvidt der skal ske efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterregulering kan både medføre yderligere ret til kompensation samt tilbagebetaling af for meget udbetalt kompensation.

Hvis du har spørgsmål til kompensationsordningen eller spørgsmål til din virksomheds situation under COVID-19, er du velkommen til at kontakte associeret partner, advokat Sebastian Rungby eller advokatfuldmægtig Christina Meyer.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer