Nyheder

Overprissager fra Søllerødgade skal for Højesteret

Publiceret
28 Maj 2019
Lund Elmer Sandager vandt i foråret en retssag om overpris som følge af en fejlbehæftet valuarvurdering. Sagen var udvalgt som prøvesag i et større sagskompleks med flere tilsvarende sager.

I prøvesagen fandt både by- og landsretten, at valuarvurderingen var fejlbehæftet, og at køberne som følge heraf kunne rejse krav mod sælgerne og valuaren.

I det indbyrdes forhold mellem sælgerne og valuaren fandt landsretten, at valuaren skulle friholde sælgerne. Valuaren skulle dermed i realiteten ensidigt betale erstatningen til køberne, således at sælgerne kunne beholde overprisen.

Landsrettens afgørelse gav anledning til visse overvejelser om, hvorvidt landsretten måtte anses for at have ændret retspraksis omkring det indbyrdes forhold mellem en sælger og en valuar, herunder om landsretten måtte anses for at have lempet bevisbyrden for sælgers eventuelle ”tab” i overprissager.

Valuaren ansøgte som følge heraf om tredjeinstansbevilling til anke af sagen til Højesteret, ligesom sælgerne ansøgte om tredjeinstansbevilling til anke af sagen overfor køberne.

Lund Elmer Sandager har overfor procesbevillingsnævnet argumenteret for, at sagens eventuelle principielle karakter var begrænset til retsforholdet mellem sælgerne og valuaren, og at en eventuel tredjeinstansbevilling derfor skulle begrænses til dette retsforhold.

Procesbevillingsnævnet har nu truffet afgørelse om, at sagen vedrørende det indbyrdes forhold mellem sælgerne og valuaren kan ankes til Højesteret, således at Højesteret får lejlighed til at fastlægge retstilstanden i relation hertil.

Procesbevillingsnævnet har samtidig tiltrådt Lund Elmer Sandagers anmodning om, at tredjeinstansbevillingen blev begrænset til dette forhold. Procesbevillingsnævnet har således tiltrådt, at der ikke er noget principielt i, at den konkrete valuarvurdering var fejlbehæftet, samt at sælgerne og valuaren er solidarisk ansvarlig overfor køberne som følge heraf. Landsretten dom står derfor ved magt i relation til køberne.

Køberne har under sagen for by- og landsretten været repræsenteret af advokat Lise Møller Zinck, og har under behandlingen af sagen ved procebevillingsnævnet været repræsenteret af advokat Mathias Toxværd.

Hvis du har spørgsmål til sagen eller andelsboligsager/overprissager, er du velkommen til at kontakte Lise Møller Zinck på lmz@les.dk eller 33 300 246 eller Mathias Toxværd på mto@les.dk eller 33 300 247.

Læs den tidligere nyhed om Landsrettens afgørelse i sagen her.