Nyheder

Nyt forslag fra Erhvervsstyrelsen om lovliggørelse af kapitalejerlån

Skrevet af
Publiceret
29 Aug 2016
Erhvervsstyrelsen satte den 6. juli 2016 et lovforslag i høring om ændring af reglerne om kapitalejerlån. Såfremt høringsudkastet udmønter sig i et lovforslag, som vedtages i Folketinget, vil ændringen indebære, at kapitalejerlån anses for lovlige, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Retsstillingen i dag 

På nuværende tidspunkt anses kapitalejerlån for at være ulovlige. Dette fremgår af selskabsloven, hvoraf det følger, at det ikke er tilladt at yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer samt disses nærtstående.

Baggrunden for de eksisterende regler er, at man fra lovgivers side har ønsket at beskytte selskabets kreditorer mod dispositioner, der potentielt kan påføre selskabet et tab.

Den nuværende retsstilling i Danmark kan til gengæld anses for konkurrenceforvridende, da Danmark er et af de eneste lande i EU, der har forbud mod denne type lån. 

EU-reglerne indeholder ikke i sig selv nogen begrænsninger på det selskabsretlige område i forhold til oprettelsen af kapitalejerlån, og selskaber i sammenlignelige lande som Tyskland, Holland og Norge er i denne sammenhæng gunstigere stillet. 


Erhvervsstyrelsens forslag

For at imødekomme denne konkurrenceforvridning og for at sikre gode rammevilkår for etablering og drift af selskaber i Danmark, har Erhvevsstyrelsen sat et lovforslag i høring om ændring af reglerne om kapitalejerlån. 

Såfremt lovforslaget vedtages, skal følgende betingelser være opfyldt, før et kapitalejerlån kan anses for lovligt oprettet:

  • Kapitalejerlånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, og lånet skal ydes på markedsvilkår. 
  • Beslutningen om at yde et kapitalejerlån skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. 
  • Beslutningen om at yde et kapitalejerlån kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport. 
  • Selskabets årsrapport skal angive det samlede udlån, som skal indregnes på en bunden reserve under egenkapitalen.


Kontrol 

Ifølge bemærkningerne til høringsudkastet vil både virksomhedens eventuelle revisor og Erhvervsstyrelsen påse, om ovenstående betingelser er opfyldt.

Ikrafttrædelse

Lovforslaget forventes fremsat ved den næste folketingssamling og forudses at træde i kraft den 1. januar 2017. 

Hos Lund Elmer Sandager følger vi nøje udviklingen. Har du spørgsmål til Erhvervsstyrelsens forslag eller andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte partner Jacob Roesen på telefon +33 300 268 eller sende en mail på jro@lundelmersandager.dk