Nyheder

Ledelsesansvar efter finanskrisen – ny Højesteretsdom

Publiceret
15 Jan 2019
Højesteret har i dag afsagt dom i den såkaldte Capinordic-sag. Enkelte medlemmer af den tidligere ledelse er blevet dømt til at betale ca. 89 mio. kr. til Finansiel Stabilitet som følge af uforsvarlig kreditgivning. Af Højesterets dom kan bl.a. udledes, at der for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder gælder et almindeligt ledelsesansvar. Der er ikke grundlag for at fastslå, at ledelsesmedlemmer i et pengeinstitut er undergivet et skærpet ansvar.

I forhold til ydelsen af lån fastslår dommen, at ledelsen ved bevilling af lån skal træffe sin beslutning på et forsvarligt grundlag, hvor bl.a. skal indgå formålet med lånet, låntagers økonomiske forhold, eventuelle sikkerheder og låntagers evne til at drive virksomhed. Videre fastslår Højesteret, at spørgsmålet om, hvorvidt en bevilling kan anses for at være forsvarlig, beror på en samlet vurdering i det enkelte tilfælde. Herefter fastslår Højesteret: ”… at der bør udvises forsigtighed med at tilsidesætte det forretningsmæssige skøn, der er udøvet af bankens bestyrelse og direktion ved bevilling af et lån.” Dette svarer til den hidtidige retstilstand (the business judgement rule), hvorefter domstolene ikke har pålagt ledelsesansvar for dispositioner, som ledelsen på et oplyst grundlag skønnede var forretningsmæssigt forsvarligt.

Hvis banken ved långivningen har taget hensyn til forhold, der var banken uvedkommende, gælder et skærpet krav til, at bankens interesser skal varetages.

Højesteret statuerer, at vurderingen af om en lånebevilling har været forsvarlig, må foretages på baggrund af de oplysninger, der var tilgængelig på bevillingstidspunktet. Med andre ord finder Højesteret, at efterfølgende forhold ikke kan tillægges betydning.

Højesteret lægger endvidere vægt på de advarsler, som banken fik fra Finanstilsynet, hvor Finanstilsynet i sommeren 2008 advarede banken om at udvise forsigtighed om, hvem banken udlånte penge til og til hvilke sektorer. Ledelsen sad i de konkrete sager denne advarsel overhørig.

Det er Lund Elmer Sandagers opfattelse, at dommen ikke i sig selv er nyskabende, og at Højesterets dom er udtryk for en afbalanceret vurdering af de hensyn, som lå bag kreditgivningen for de enkelte engagementer. Der kan ifaldes ansvar, hvis der forelå (i) uvedkommende hensyn, (ii) et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag for kreditgivningen eller (iii) uforsvarlig långivning, hvor lånet aldrig skulle være ydet.

Dommen vil under alle omstændigheder få en betydning for de verserende sager om ledelsesansvar, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod tidligere ledelsesmedlemmer.

Afgørelsen statuerer også, at en på generalforsamlingen meddelt dechárge ikke fritager bestyrelsen for ansvar.

Læs hele dommen. 

For spørgsmål om dommens konsekvenser er du velkommen til at rette henvendelse til partner Philip Baruch (+4533300214/pb@les.dk), Ulrik Bayer (+4533300201/uba@les.dk), Morten Schwartz Nielsen (+4533300271/msn@les.dk) og associeret partner Kristian Buus-Nielsen (+4533300226/kbn@les.dk).