Nyheder

Lund Elmer Sandager vinder principiel sag om rentesatser

Publiceret
19 Feb 2019
I den principielle sag, som omhandlede, hvorvidt den aftalte rente i en låneaftale kunne tilsidesættes af Fogedretten, som følge af urimelige vilkår, har Østre Landsret netop afgjort, at aftalte kredit- og morarentesatser på henholdsvis 18 % og 37 % i låneaftalen ikke kunne anses for at overstige det rimelige.

Sagen kort

En forbruger og en låneudbyder indgik i december 2016 en låneaftale for et mindre beløb, hvor lånets pålydende kreditrente blev aftalt til 18 % pr. måned.

Derudover blev det aftalt, at såfremt lånet blev misligholdt, kunne låneudbyderen kræve morarenter fra lånets misligholdelsesdato. Morarentesatsen blev aftalt til en årlig nominel rente på 37 % p. a. 

Forbrugeren betalte alene det første afdrag på gælden. Låneudbyderen rykkede efterfølgende tre gange for betaling, uden at der skete betaling. Lånet blev derefter anset for misligholdt og overdraget til inkasso.

Forbrugeren gjorde ved fogedretsmødet, efter vejledning af fogedretten, indsigelse mod størrelsen af de fastlagte kredit- og morarentesatser i låneaftalen.

Fogedretten bestemte, at morarenten skulle nedsættes til en årlig nominel rente på 18 %, idet fogedretten fandt den fastsatte morarente på 37 % for urimelig i henhold til kreditaftalelovens § 22.

Låneudbyderen ankede afgørelsen til Østre Landsret, som kom frem til, at de aftalte kredit- og morarentesatser på henholdsvis 18 % og 37 % ikke kunne anses for at overstige det rimelige. Østre Landsret ophævede på den baggrund fogedrettens afgørelse og hjemviste sagen til fogedretten til fremme med de fastsatte rentesatser i låneaftalen.

Landsretten tillagde det betydning, at det fulgte af en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fra 2015 og det i øvrigt under sagen fremkomne lægges det til grund, at en kreditrente på 18 % pr. måned for et lån med en løbetid på 4 måneder svarer til markedsprisen på området, og der ikke under sagen var fremlagt oplysninger, der gav tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at en kreditrente af en sådan størrelse oversteg det rimelige, når der er tale om et lån med kort løbetid.

Lund Elmer Sandagers kommentar

Dommen illustrerer blandt andet, at en kredit- og morarentesats på henholdsvis 18 % og 37 % ikke overstiger, hvad der er rimeligt inden for kortfristede lån. Dommen anses for at være principiel.

Derudover fastslår dommen, at spørgsmålet om rentevilkårenes rimelighed ikke kan afgøres på grundlag af lånets årlige omkostninger i procent, når der er tale om et lån med en løbetid på mindre end 12 måneder.

Slutteligt er det værd at bemærke, at dommens resultat er en klar konstatering af, at det almindelige princip om aftalefrihed er bredt – også når det gælder kreditaftaler, og der kræves særlige omstændigheder for at tilsidesætte en aftale, som urimelig.  

Sagen blev varetaget af partner, advokat Morten Schwartz Nielsen på vegne af låneudbyderen. Hvis du har spørgsmål til denne artikel eller andre spørgsmål i forbindelse med kreditret, er du velkommen til at kontakte Morten.