Nyheder

Lovændring lader højt kvalificerede udlandsdanskere vende hjem med udenlandske familiemedlemmer uden om tilknytningskravet

Publiceret
7 Jul 2017
Den 18. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag, som giver højt kvalificerede udlandsdanskere med et tilbud om arbejde mulighed for på visse vilkår at flytte til Danmark med deres udenlandske familiemedlemmer.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol underkendte den 24. maj 2016 den danske 26-års regel. Dette havde den konsekvens, at alle familier uanset nationalitet skal opfylde tilknytningskravet for at få ret til at opholde sig i Danmark som en familie. Der har efterfølgende været en række sager, hvor danskere, der har stiftet familie i udlandet, ikke har kunnet tage ophold i Danmark på varig basis, da familien ikke har haft tilstrækkelig stærk tilknytning til Danmark til at blive indrømmet permanent opholdstilladelse. 

En nyligt vedtaget lovændring indebærer, at udlandsdanskere med bestemte beskæftigelsesmæssige kvalifikationer kan få opholdstilladelse til deres medfølgende familiemedlemmer uden at tilknytningskravet er opfyldt. 

For at de udenlandske familiemedlemmer kan få opholdstilladelse, er det et krav, at udlændingen har en familiemæssig tilknytning til en dansk statsborger, som er etableret i udlandet. Danskeren skal have indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse i Danmark. Det er endvidere et krav, at ansættelsen i Danmark ville være omfattet af positivlisten eller beløbsordningen, hvis danskeren var en ansøger fra et tredjeland, der gerne ville have arbejds- og opholdstilladelse. 

Vedtagelsen af lovforslaget betyder, at højtkvalificerede udlandsdanskere får samme mulighed for at tage familiemedlemmer med til Danmark, som højtkvalificerede udlændinge har. 

Opholdstilladelsen betinges af, at den danske statsborger og det udenlandske familiemedlem ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. 
Lovændringen indebærer desuden en overgangsordning for familiemedlemmer, som har fået meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse under henvisning til tilknytningskravet. 

Lovændringen trådte i kraft den 25. maj 2017 og ophæves igen den 1. juli 2018. 

Lund Elmer Sandagers kommentar

Lovændringen er et resultat af, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en dom af 24. maj 2016 underkendte den såkaldte 26-årsregel, hvilket har haft den betydning, at det er blevet sværere for en dansker med en udenlandsk ægtefælle at vende hjem til job i Danmark. 
Der er tale om en yderst tiltrængt lovændring, idet retstilstanden før vedtagelsen stillede danske statsborgere dårligere end visse højtkvalificerede udlændinge. Det må forventes, at lovændringen vil medføre, at det vil blive nemmere for danske virksomheder at tiltrække højtkvalificerede udlandsdanskere. 

Det er dog beklageligt, at lovændringen ikke vil gøre det lettere for selvstændige erhvervsdrivende at få deres familiemedlemmer til Danmark.  Der er således ingen særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende, der f.eks. ønsker at flytte deres virksomhed til Danmark og drive virksomheden videre herfra. 

Ændringen er tidsbegrænset, hvilket kan undre, ligesom det kan undre, at der ikke er mulighed for tidsubegrænset opholdstilladelse for familien i Danmark. 

Dette vil kaste de danskere med familier, der flytter til Danmark i henhold til ordningen ud i en meget usikker situation i forhold til fremtiden, hvorfor lovændringen ikke nødvendigvis giver danskere nogen særlig fordel. Den tidsbegrænsede varighed og usikkerheden om den fremtidige lovgivning på området medfører formenligt, at det ikke er attraktivt at etablere sig varigt i Danmark.

I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er der brug for langtidsholdbare løsninger med social sikkerhed. Reguleringen gør det ikke tilstrækkeligt attraktivt at flytte til Danmark med sin familie for at tage et specialistjob.  

Michael Møller Nielsen er partner i Lund Elmer Sandager og leder af ansættelsesretsafdelingen. Derudover rådgiver han organisationen Danes Worldwide og dens medlemmer, hvor han løbende som ekstern juridisk ekspert i Danes Worldwides ekspertpanel stifter bekendtskab med en række af de problemstillinger som udlandsdanskere kan stå overfor. 

Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev eller andre spørgsmål til opholdstilladelser i Danmark, er du velkommen til at rette henvendelse til advokaterne Michael Møller Nielsen eller Julie Flindt Rasmussen eller din faste kontaktperson hos Lund Elmer Sandager.