Nyheder

Modregning i løn ved arbejdsgivers tab af sygedagpengerefusion – kan være tilladt

Publiceret
11 Nov 2019
Højesteret har i dom af 22. oktober 2019 fastslået, at en medarbejder ikke skulle erstatte arbejdsgiverens tab af refusion af sygedagpenge. Højesteret statuerer samtidig, at der kan være tilfælde, hvor modregning i løn er lovlig.

OM SAGEN

En sygemeldt medarbejder havde som led i bopælskommunens opfølgning i forbindelse med sygefravær forsømt at udfylde et oplysningsskema rettidigt, hvorfor arbejdsgiveren fik afslag på refusion af sygedagpenge. Arbejdsgiveren modregnede et beløb svarende til de tabte sygedagpenge i medarbejderens løn, selvom medarbejderen efter funktionærlovens § 5 var berettiget til fuld løn under sygdom.

Ifølge arbejdsgiveren var det berettiget at foretage modregning i medarbejderens løn ud fra almindelige obligationsretlige principper. Arbejdsgiveren anførte, at medarbejderen ved ikke at udfylde oplysningsskemaet rettidigt havde handlet i strid med den almindelige loyalitetspligt i ansættelsesforhold.

Medarbejderen bestred, at der var grundlag for modregning i løn under sygdom.

HØJESTERETS AFGØRELSE

Højesteret konstaterede indledningsvist, at det, hverken i funktionærloven eller sygedagpengeloven, er reguleret, hvorvidt en arbejdsgiver kan modregne et erstatningskrav i medarbejderens løn. Dernæst bemærkede Højesteret, at en medarbejders manglende iagttagelse af loyalitetspligten kan medføre et erstatningsansvar over for arbejdsgiveren, hvis der efter erstatningsansvarslovens § 23 er grundlag for, at arbejdstageren skal bære det endelige ansvar for det økonomiske tab.

Højesteret fandt efter en konkret vurdering, bl.a. fordi arbejdsgiveren ikke havde tilbudt vejledning om udfyldelse af henvendelsen fra kommunen, at medarbejderen hverken havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at der ikke i øvrigt var grundlag for at pålægge medarbejderen et erstatningsansvar efter erstatningsansvarslovens § 23.

Højesteret konkluderede herefter, at betingelserne for modregning ikke var opfyldt, hvormed arbejdsgiveren ikke havde været berettiget til at modregne de mistede sygedagpenge i medarbejderens løn.

LUND ELMER SANDAGERS KOMMENTARER

Højesteret bekræfter med dommen, at:

  • En arbejdsgiver har som udgangspunkt adgang til at foretage modregning i medarbejderens løn, hvis arbejdsgiverens tab af sygedagpengerefusion er forårsaget af medarbejderens ansvarspådragende adfærd, også selv om medarbejderen efter funktionærlovens bestemmelser har krav på fuld løn under sygdom.
  • Der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger et ansvarsgrundlag for medarbejderen efter erstatningsansvarslovens § 23 – og at dette som altovervejende hovedregel kræver, at medarbejderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  • En arbejdsgiver i tilfælde, hvor betingelserne for modregning er opfyldt, skal sikre, at medarbejderen trods modregningen har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og sin familie, jf. princippet i retsplejelovens § 509 (det såkaldte trangsbeneficium).

Hvis du har behov for rådgivning om ansættelsesretlige forhold, så henvend dig til en af vores eksperter på området partner, advokat Michael Møller Nielsen, advokat Julie Flindt Rasmussen eller advokatfuldmægtig Nikolaj Sommers Gjettermann